Complete the following sentences using the past perfect forms of the verbs in brackets When he went out to play , he ________

Complete the following sentences using the past perfect forms of the verbs in brackets
When he went out to play , he _____________________( do already) his homework

2 bình luận về “Complete the following sentences using the past perfect forms of the verbs in brackets When he went out to play , he ________”

 1. $1. $ had already done
  $-$ Thì QKHT : 
  $(+)$ S + had + Vpp
  $(-)$ S + hadn’t + Vpp
  $(?)$ Had + S + Vpp ?
  $-$ Thì QKĐ : S + Ved/V2
  $-$ When + QKĐ, QKHT
  $-$ Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ
  @Ca

  Trả lời
 2. $→$ Had already done 
  $-$ Ta thấy có 2 sự việc đã xảy ra trong quá khứ: “Cô ấy ra ngoài chơi” và “cô ấy đã làm xong bài tập về nhà”. Sự việc “làm xong bài tập về nhà” đã được hoàn thành trước khi ra ngoài chơi nên ta sử dụng thì quá khứ hoàn thành với
  Nên có cấu trúc: had + VpII
  Trạng từ already sẽ đứng giữa had và VpII.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới