complete the sentences using the correct forms of verb : participles or to infinitives what was the name of the man(arrest)..

complete the sentences using the correct forms of verb : participles or to infinitives
what was the name of the man(arrest)…….. the police
there were some children (swim)………. in the river
a lot of people (invite)………….to the party cannot come
the painying (steal)………..from the museum haven’t been found
life must be very unpleasant for people ( live)…….. near busy airports
the pilot was the only man(survive)…….. after the crash
neil armstrong was the first man(walk)…..on the moon
the window (break)…………….in the storm last night has nơ been repaired
lan has got a brother( work)……….. in a bank in london

1 bình luận về “complete the sentences using the correct forms of verb : participles or to infinitives what was the name of the man(arrest)..”

 1. $\text{1. arrested}$
  Arrest (v): bắt giữ
  $\text{2. swimming}$
  Bạn dùng thì quá khứ tiếp diễn nha, mà có were rồi nên chỉ cần v-ing nữa thôi nha
  Công thức: S + was/were + v-ing
  $\text{3. invited}$
  Đây là dạng quan hệ bị động rút gọn nha
  Cách làm: lược bỏ đại từ quan hệ và lược bỏ trợ động từ to be (were), sau đó giữ nguyên động từ chính ở dạng V3/V-ed nha. (khi chủ ngữ là bị động)
  $\text{4. which were stolen}$
  Do “the paintings” (các bức vẽ) là chỉ vật nên là which và là bị động nha
  Đây là dạng bị động của thì quá khứ đơn nha
  Công thức: S + was/were + v3/ed
  Steal -> stole -> stolen
  $\text{5. living}$
  $\text{6. to survive}$
  Công thức: The + only (man/woman/…)/ first/ second/ third/ + noun (danh từ) + to v-inf
  $\text{7. to walk}$
  Bạn làm giống câu 6 nha
  $\text{8. broken}$
  Đây cũng là dạng mệnh đề quan hệ được rút gọn nha
  Broken = damaged
  Break -> broke -> broken
  $\text{9. working}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới