” congratulation!”, he said -> He congratulated……………..

” congratulation!”, he said
-> He congratulated……………..

2 bình luận về “” congratulation!”, he said -> He congratulated……………..”

 1. ” Congratulation!”. He said
  -> He congratulated me
  – Dịch: Anh ấy chúc mừng tôi
  Đối với những câu mà không thể tìm được tân ngữ theo 3 cách trên thì dùng “me” (tôi) làm tân ngữ (người nghe)
  #Sheen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới