CỨU:>> 8. He is too fat to fit this suit. =>He is so ____________________________ 9. This movie is so good, lots of peopl

CỨU:>>
8. He is too fat to fit this suit.
=>He is so ____________________________
9. This movie is so good, lots of people have watched it.
=>This movie is ________________________
10. I lost a lot of money; my mom was very angry.
=>My mother was _______________________

2 bình luận về “CỨU:>> 8. He is too fat to fit this suit. =>He is so ____________________________ 9. This movie is so good, lots of peopl”

 1. 8. He is so fat that he can not fit this suit
   – Cấu trúc SO…THAT: quá đến nỗi mà.
  S + tobe/ V + SO + adj/adv + THAT + clause.
  9. This movie is so good that lots of people have watched it.
  10. My mother was very angry because I lost a lot of money.
   – because: bởi vì
  Dịch: Mẹ tôi cảm thấy rất giận vì tôi làm mất một số tiền lớn.

  Trả lời
 2. 8, He is so fat that he can’t fit the suit.
  – Cấu trúc :
  + S + tobe + so + Adj + that + S + V : đến nỗi mà….
  + too + …. + to- V : quá để làm gì
  – Tạm dịch : Anh ấy béo đến mức không thể mặc vừa bộ đồ.
  9, This movie is so good, so lots of people have watched it.
  – Dùng liên từ so nối 2 mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả : nguyên nhân của vế trước dẫn đến kết quả của vế sau
  10, My mother was very angry because I lost a lot of money.
  – Because nối 2 mệnh đề chỉ nguyên nhân, kết quả : Nguyên nhân của vế sau dẫn đến kết quả của vế trước.
  – Tạm dịch : Mẹ tôi đã rất tức giận vì tôi đã mất rất nhiều tiền.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới