(Đáp án + giải thích) Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them. 33/Ho

(Đáp án + giải thích)
Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence
printed before them.
33/Hong Tam used to live in the village
That is _____________________________________________________________
34/ Quoc Hoa enjoys reading books. He particularly enjoys reading thrillers.
The kind of _________________________________________________________
35/ Oliver Twist was written by Charles Dickens. Its about an orphan boy who lived in
the orphanage.
Charles Dickens _____________________________________________________
36/ Michael Crichton wrote Jurassic Park. He used to be a hospital doctor.
Michael Crichton ____________________________________________________

1 bình luận về “(Đáp án + giải thích) Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them. 33/Ho”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  33. That is the village where Hong Tam used to live
  – N (nơi chốn) + where + S + V + …
  – used + to V: đã từng
  -> Tạm dịch: Đó là ngôi làng mà Hồng Tâm từng ở
  34. The kind of book which Quoc Hoa particularly enjoys reading is thriller.
  – The kind of + N: thể loại 
  – N (vật) + which + S + V + …
  -> Tạm dịch: Thể loại sách mà Quốc Hoa đặc biệt thích đọc là thể loại kinh dị.
  35.  Charles Dickens wrote Oliver Twist, which is about and orphan boy who lived in the orphanage.
  – N (vật) + which + V + O + …
  – Ta dùng dấu phẩy trước ĐTQH “which” để bổ sung thêm các thông tin (thường là không quan trọng), nhằm làm rõ nghĩa thêm cho danh từ mà nó bổ nghĩa trước đó.
  -> Tạm dịch: Charles Dickens đã viết Oliver Twist, kể về cậu bé mồ côi sống trong trại trẻ mồ côi.
  36. Michael Crichton, who wrote Jurassic Park used to be a hospital doctor.
  – N (người) + which + V + O + …
  – “Michael Crichton” là danh từ riêng nên ta thêm dấu phẩy trước ĐTQH “who”
  –  used + to V: đã từng
  -> Tạm dịch: Michael Crichton, người viết Công viên kỷ Jura từng là bác sĩ bệnh viện.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới