Đặt câu với các từ vựng sau: (Được chép mạng, Ngắn gọn, Dễ hiểu) 1. enormous (a): to lớn, khổng lồ 2. spaceship (n): du thuyề

Đặt câu với các từ vựng sau: (Được chép mạng, Ngắn gọn, Dễ hiểu)
1. enormous (a): to lớn, khổng lồ
2. spaceship (n): du thuyền không gian
3. field (n) = area : lĩnh vực
4. technology (n): công nghệ
5. crop yield (n): năng suất cây trồng
6. development (n): sự phát triển

2 bình luận về “Đặt câu với các từ vựng sau: (Được chép mạng, Ngắn gọn, Dễ hiểu) 1. enormous (a): to lớn, khổng lồ 2. spaceship (n): du thuyề”

 1. 1 This is an enormous house of a billionaire .
  – This/that/these/those + be + (a/an) + adj + N .. : Ở đó là cái gì nó như thế nào .
  – Dịch : Đây là một ngôi nhà khổng lồ của một tỉ phú .
  2 My brother works in an spaceship from NASA .
  – S + work(s) + O .. : Ai đó làm nghề gì …
  – Dịch : Anh trai tôi làm việc trên một du thuyền không gian của NASA .
  3 His favorite field is economy .
  – S’s + favorite + N + be + O : Sở thích cái gì của ai là gì .
  – Dịch : Lĩnh vực yêu thích của anh ấy là kinh tế .
  4 Technology science has been developed since the invention of computer .
  – S(bị động) + has/have + been V3/V_ed + (By O) + for khoảng thời gian/since mốc thời gian .
  – Khoa học công nghệ đã được phát triển từ khi sự ra đời của máy tính .
  5 Farmers have some solution to increase their crop fields .
  – Dịch : Những người nông dân có vài cách để tăng năng suất cây trồng của họ .
  6 The development of technology is very vital to our life nowadays .
  – vital = important = irreplacable : quan trọng , thiết yếu (adj)
  – Dịch : Sự phát triển của công nghệ thật thiết yếu đến cuộc sống của chúng ta ngày nay .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. The elephant is enormous.: Con voi rất lớn.
  The spaceship is ready for launch. Tàu vũ trụ đã sẵn sàng để phóng.
  The farmer is working in the field. Người nông dân đang làm việc trên cánh đồng.
  The new technology is changing our lives Công nghệ mới đang thay đổi cuộc sống của chúng ta.
  The crop yield has increased thanks to new techniques. Năng suất cây trồng đã tăng lên nhờ các kỹ thuật mới.
  The city is undergoing rapid development. Thành phố đang trải qua quá trình phát triển nhanh chóng.
    câu nào khó quá bảo mình đặt lại cho nhé

  Trả lời

Viết một bình luận