Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. The leaves (fall) from the trees when autumn (come). 2.

Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn
1. The leaves (fall) from the trees when autumn (come).
2. When we (see) him tomorrow, we (remind) of that.
3. He (leave) before you (come) here tomorrow.
4. When you (come) to see me tomorrow, please phone me advance.
5. When you (see) my brother tomorrow, remember me to him.

2 bình luận về “Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc thì tương lai đơn 1. The leaves (fall) from the trees when autumn (come). 2.”

 1. 1. will fall – comes
  2. see – will remind
  3. will leave – come
  4. come
  5. see
  – cấu trúc thì TLĐ: S + will V + O + …
  – cấu trúc thì HTĐ: S + V + O
  – Lưu ý: sau when thường là thì HTĐ

  Trả lời
 2. – When+ HTĐ, TLĐ/ câu mệnh lệnh
  1. will fall – comes
  2. see – will remind
  3. will leave – come
  – TLĐ+ before+ HTĐ
  4. come 
  5. see

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới