Đề bài: Viết lại câu bằng từ đã cho sao cho nghĩa câu không thay đổi theo mẫu. 0. This exercise is easier than that one => Th

Đề bài: Viết lại câu bằng từ đã cho sao cho nghĩa câu không thay đổi theo mẫu.
0. This exercise is easier than that one
=> That exercise is more diffucult
1. Mr Smith is wealthier than Mr Brown.
=> Mr Brown _____________________________________
2. My house is smaller than my parent’s house.
=> My parent’s house _____________________________
3. The black dress is more expensive than the red one.
=> The red dress _________________________________
4. Today it is colder than yesterday.
=> Yesterday _____________________________________
5. I don’t think you are taller than me.
=> I don’t think I __________________________________
6. Is Jim worse at Math than John?
=> Is John _________________________________________
7. Jim looks much younger than his classmates.
=> Jim’s classmates _______________________________
8. Your hair is longer than mine.
=> My hair ________________________________________
(trả lời kèm theo giải thích chi tiết, p/s. tks trc ạa)

1 bình luận về “Đề bài: Viết lại câu bằng từ đã cho sao cho nghĩa câu không thay đổi theo mẫu. 0. This exercise is easier than that one => Th”

 1. – So sánh hơn :
  => S1 + is / am / are / … + adj-er / more adj + than + S2
  – Khi Tính từ có 1 hoặc 2 âm tiết có tận cùng là y , ow , ta thêm đuôi ” -er ” sau nó
  + y -> i + er
  + ow -> ow + er
  – Khi Tính từ có 2 âm tiết trở lên không có tận cùng là y , ow , ta thêm ” more ” trước nó
  1.Mr Brown is poorer than Mr Smith
  2.My parent’s house is bigger than mine
  3.The red dress is cheaper than the black one
  4.Yesterday was warmer than today
  5.I don’t think I am shorter than you
  6.Is John better at Math than Jim ?
  7.Jim’s classmates look much older than Jim
  8.My hair is shorter than yours
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới