ĐỀ: CHUYỂN THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG ( hứa 5* + ctlhh ) 1. I could hear someone open the black window. ______________________________

ĐỀ: CHUYỂN THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG ( hứa 5* + ctlhh )
1. I could hear someone open the black window.
______________________________________________________
2. Do they have to grow grass ?
_____________________________________________________

1 bình luận về “ĐỀ: CHUYỂN THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG ( hứa 5* + ctlhh ) 1. I could hear someone open the black window. ______________________________”

 1. 1, Someone could be heard to open the black window.
  – Câu bị động với động từ chỉ giác quan:
  + S + V + O + Vinf -> S + be + Vpp + to V
  2. Does grass have to be grown ?
  – Bị động với “have to”: Do/Does + S + have to + be + Vpp ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới