Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý – My boss doesn’t mind what time I start or finish work. (difference) -> It ……………

Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý
– My boss doesn’t mind what time I start or finish work. (difference)
-> It ………………… what time I start or finish work.
Y/c: Giải thích chi tiết.

2 bình luận về “Đề: Viết lại câu dựa vào từ gợi ý – My boss doesn’t mind what time I start or finish work. (difference) -> It ……………”

 1. -> makes no difference to my boss
  – Make a/no/some/…  difference (to/in sth hoặc to sb): (không) có ảnh hưởng lên ai/gì
  – Chủ ngữ “it” -> động từ chia số ít
  – Dịch: Sếp tôi không phiền thời gian nào tôi bắt đầu hay hoàn thành công việc
  = Nó không có ảnh hưởng tới sếp tôi thời gian tôi bắt đầu hay hoàn thành công việc.

  Trả lời
 2. $-$ My boss doesn’t mind what time I start or finish work. (difference)
  $\rightarrow$ It makes no difference to my boss what time I start or finish work.
  __________________________________
  $+$ (It) makes no difference + to sb/sth + O $\approx$ Don’t/Doesn’t mind + N/V-ing : Không quan tâm
  $+$ Dịch : Không có gì ảnh hưởng với sếp của tôi về thời gian tôi bắt đầu hay kết thúc công việc.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới