điền giới từ I love visiting my grandmother living in a little cottage situated…the ourskirts of town Legend has it that he

điền giới từ
I love visiting my grandmother living in a little cottage situated…the ourskirts of town
Legend has it that he buried the treasure…the foot of a mountain under a crooked, olive tree
It was such an embarrassing situation that she would never be able to live it…..

2 bình luận về “điền giới từ I love visiting my grandmother living in a little cottage situated…the ourskirts of town Legend has it that he”

 1. I love visiting my grandmother living in a little cottage situated_________On______________the outskirts of town
  => Dịch:Tôi thích đến thăm bà tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thị trấn
  Legend has it that he buried the treasure ____At___________ the foot of a mountain under a crooked, olive tree
  Tương truyền, ông đã chôn kho báu dưới chân núi dưới gốc cây ô liu cong queo.
  It was such an embarrassing situation that she would never be able to live it  on 
  Đó là một tình huống xấu hổ đến nỗi cô ấy sẽ không bao giờ có thể sống tiếp được
  *Giải nghĩa từ:
  1. on
  on the outskirts: ở ngoại ô
  2. at
  at the foot of a mountain: ở chân núi
  3. on
  live on: sống dựa vào cái gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới