Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: New Zealand is a small country in the southern Pacific Ocean. There are two main islands

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
New Zealand is a small country in the southern Pacific Ocean. There are two main islands, the North Island and the South Island, as well as many small islands. New Zealand is 268,000 square kilometres, about the same size as the United Kingdom.
Maori people arrived from the Pacific in the 10th century, and by the 12th century there were many Maori settlements along the coasts of New Zealand. The Maori named for New Zealand is Aotearoa, which means The land of the long white cloud . Seven hundred years later, large number of Europeans started to settle in New Zealand. According to the Government figures, the population of New Zealand in 2015 was over four million, and of these about 75 percent lived in the North Island.
There are four main cities. Auckland, in the north, is the largest city with a population of over one million people. Aucklands population includes many different nationalities. For example, there are large group of Eoropeans, Maori, Pacific Island, Chinese and Indian people. Together with other smaller groups, they make Auckland an interesting and exciting place to live.
Although Wellington is the capital, the centre of government, it is smaller and quieter than Auckland with a population of 350,000. The main cities in the South Island are Christchurch, known as the Garden city, and Dunedin, which is often compared to a small Scottish city.
1. Where is New Zealand located?
2. When did Maori people first come to New Zealand?
3. What does Aotearoa mean?
4. Where do most New Zealanders live?
5. Why is Auckland an interesting city?
PLSSSSSSSSS

1 bình luận về “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: New Zealand is a small country in the southern Pacific Ocean. There are two main islands”

 1. 1. Where is New Zealand located? Dịch: Vị trí của New Zealand ở đâu?
  Thông tin: New Zealand is a small country in the southern Pacific Ocean.
  Dịch: New Zealand là một quốc gia nhỏ ở phía Nam của Thái Bình Dương.
  ⇒ It is located in the southern Pacific Ocean. 
  2. When did Maori people first come to New Zealand?
  Dịch: Người Maori lần đầu đến New Zealand khi nào?
  Thông tin: Maori people arrived from the Pacific in the 10th century.
  Dịch: Người Maori đến từ Thái Bình Dương vào thế kỉ thứ 10.
  ⇒ In the 10th century.
  3. What does “Aotearoa” mean?   Dịch: “Aotearoa” nghĩa là gì?
  Thông tin: The Maori name for New Zealand is Aotearoa, which means ‘The land of the long white cloud’.
  Dịch: Tên theo tiếng Maori của New Zealand là Aotearoa, có nghĩa là ‘vùng đất của đám mây dài và trắng’.
  ⇒ It means ‘the land of the long white cloud’.
  4. Where do most New Zealanders live?
  Dịch: Phần lớn người New Zealand sống ở đâu?
  Thông tin: According to Government figures, the population of New Zealand in 2015 was over four million, and of these, about 75 percent lived in the North Island.
  Dịch: Theo số liệu của chính phủ, dân số ở New Zealand vào năm 2015 đã vượt mức 4 triệu người, và trong số này, khoảng 75% lượng người đã sống ở đảo phía Bắc.
  ⇒ They lived in the North Island. 
  5. Why is Auckland an interesting city?  Dịch: Tại sao Auckland là một thành phố thú vị? 
  Thông tin: Auckland’s population includes many different nationalities. For example, there are large groups of European, Maori, Pacific Island, Chinese and Indian people. Together with other smaller groups, they make Auckland an interesting and exciting place to live.
  Dịch: Dân số ở Auckland gồm nhiều quốc tịch khác nhau. Ví dụ, có nhiều nhóm lượng lớn người từ Châu Âu, Maori, quần đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc và Ấn Độ. Cùng với những nhóm người nhỏ hơn khác, họ khiến Auckland thành một nơi thú vị và nhộn nhịp để sống.
  Because many different nationalities live there.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới