đổi sang bị động her parent will allow her to take part in the green saturday -> She…..

đổi sang bị động
her parent will allow her to take part in the green saturday
-> She…..

2 bình luận về “đổi sang bị động her parent will allow her to take part in the green saturday -> She…..”

 1. $\text{Answer:}$ She will be allowed to take part in the Green Saturday by her parents.
  – $\text{(A)}$ Allow + O + to V(inf): Cho phép ai làm gì 
  → $\text{(P)}$ S + be + allowed + to V(inf): Ai được cho phép làm gì
  – Bị động $\text{TLD:}$ S + will + be + P.P + (by O)
  – Take part in: Tham gia
  Dịch: Cô ấy sẽ được cho phép tham gia Ngày thứ 7 xanh bởi ba mẹ cô ấy.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  Answer : She will be allowed to take part in the green by her parent on saturday 
  – DỊch : Cô ấy sẽ được cha mẹ cho phép tham gia trò chơi xanh vào thứ bảy
  – Allow + O + to V_0 : cho phép làm điều gì đó
  – Dấu hiệu nhận biết : “will” -> thì tương lai đơn
  – Cấu trúc câu bị động của thì tương lai đơn : S + will + be + V_(pp) + …. + (by O)
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới