Đổi sang câu bị động `1.` No one belives his story `2.` John used to visit Mr. Cole at weekends

Đổi sang câu bị động
`1.` No one belives his story
`2.` John used to visit Mr. Cole at weekends

2 bình luận về “Đổi sang câu bị động `1.` No one belives his story `2.` John used to visit Mr. Cole at weekends”

 1. 1. His story is not believed.
   @ Bị động hiện tại đơn: S + is/am/are (+not) + V-ed/V3
   @ Khi chủ ngữ trong câu CĐ là noone, someone, somebody… thì có thể bỏ đi trong câu BĐ
   @ Do chủ ngữ “No one” (không ai) đã mang nghĩa phủ định nên khi viết lại câu dạng bị động, ta phải phủ định V
  2. Mr. Cole used to be visited by John at weekends.
   @ Used to đóng vai trò như một động từ khuyết thiếu trong câu, do vậy:
     S + used to + be + V-ed/V3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới