Đổi sang câu bị động `1.` They can’t make tea with cold water `2.` The chef engineer was instructing all the workers of the p

Đổi sang câu bị động
`1.` They can’t make tea with cold water
`2.` The chef engineer was instructing all the workers of the plantViết một bình luận

Câu hỏi mới