” Don’t talk in class “, the teacher said =>

” Don’t talk in class “, the teacher said
=>

2 bình luận về “” Don’t talk in class “, the teacher said =>”

 1. -> The teacher told us not to talk in class
  ==============
  – Cấu trúc câu tường thuật dạng câu mệnh lệnh: S + told + O + (not) + to V

  Trả lời
 2. “Don’t talk in class ” , the teacher said 
  => $\text{The teacher told us not to talk in class.}$
  Dịch : Giáo viên bảo chúng tôi không được nói chuyện trong lớp.
  Cấu trúc : S + told + O + (not) to V + ….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới