Exercise 6: Choose the most suitable response to complete each of the following exchange 1. I have two tickets to the Ao dai

Exercise 6: Choose the most suitable response to complete each of the following exchange
1. I have two tickets to the Ao dai fashion show. Would you like to go? – _________ What time?
A. Sorry, I cant. B. Not very good. C. Yes, Id like that. D. Never mind.
2. Ethnic minority groups have their own ways of life, and customs and traditions. – _________
A. Yeah, Id like to. B. Thats awesome! C. Its wrong. D. No problem.
3. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country? – _________
A. Really? B. How beautiful! C. Come on! D. Exactly.
Exercise 7: Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.
1. My brother is fond of pointing out my mistakes.
A. continues B. admires C. likes D. hates
2. We did all we could to make the room beautiful.
A. attractive B. unimportant C. interesting D. important
3. She could be in an awful mood and refuse to answer my questions.
A. awesome B. bad C. poor D. different
4. In Belgium, pointing with your index finger or snapping your fingers at someone is very rude.
A. casual B. careless C. embarrassing D. impolite

1 bình luận về “Exercise 6: Choose the most suitable response to complete each of the following exchange 1. I have two tickets to the Ao dai”

 1. Exercise 6: Choose the most suitable response to complete each of the following exchange:
  1. I have two tickets to the Ao dai fashion show. Would you like to go? – _________. What time?
  Giải thích: Chọn C là hợp lí nhất
  Giải đáp A sai vì nếu muốn từ chối thì người trả lời không thể hỏi thêm thời gian đi chơi được, không hợp nghĩa.
  Giải đáp B sai vì không hợp nghĩa.
  Giải đáp D sai cũng không hợp nghĩa.
  ⟹ Chọn C (Yes, I’d like that) để thể hiện sự đồng tình muốn đi.
  2. “Ethnic minority groups have their own ways of life, and customs and traditions.” – ________
  Giải thích: Chọn B (That’s awesome!)
  Dịch nghĩa: “Các nhóm dân tộc thiểu số có lối sống, các phong tục tập quán của riêng họ” – “Thật tuyệt vời!”
  Cả ba phương án còn lại đều không phù hợp về mặt ngữ nghĩa để trả lời lại người nói.
  ⟹ Chọn B.
  3. “Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?”  – “____________”.
  ⟹ Chọn D (Exactly)
  Dịch nghĩa: Có thật là có tận 54 nhóm dân tộc trên đất nước của chúng ta không? – “Chính xác”
  Exercise 7: Choose the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions: (Tìm từ có nghĩa giống với từ được gạch chân)
  (Vì bạn không hề gạch chân những từ cần được xác định nên mình xin đoán những từ mà mình nghĩ cần được đoán, nếu có sai thì mình không chịu trách nhiệm)
  1. My brother is fond of pointing out my mistakes.
  Giải đáp: C (likes) [like = fond of = interested in = keen on = be eager to V]
  2. We did all we could to make the room beautiful.
  Giải đáp: A (attractive: hấp dẫn, lôi cuốn = beautiful: đẹp đẽ)
  _____
  unimportant (adj) không quan trọng 
  interesting (adj) thú vị
  important (adj) quan trọng
  ⟹ Giải đáp A là đúng nhất.
  3. She could be in an awful mood and refuse to answer my questions.
  Giải đáp: B (bad) 
  Giải thích: 
  bad = awful: đều mang nghĩa “tệ hại, tồi tệ”
  awesome (adj): tuyệt vời 
  poor (adj): nghèo 
  different (adj) khác, khác thường 
  4. In Belgium, pointing with your index finger or snapping your fingers at someone is very rude.
  Dịch nghĩa: Ở quốc gia Bỉ, chỉ thẳng bằng ngón tay trỏ hoặc búng ngón tay với ai đó là cực kì thô lỗ.
  Giải đáp: Chọn D (impolite)
  _____
  casual (adj) ngẫu nhiên, tình cờ.
  careless (adj) bất cẩn 
  embarrassing (adj) lúng túng, ngượng ngùng.
  impolite (adj) không lịch sự, vô phép.

  Trả lời

Viết một bình luận