English ……… in many parts of the world. speaks are spoken is spoken is speaking Students will need ……… guidance o

English ……… in many parts of the world.
speaks
are spoken
is spoken
is speaking
Students will need ……… guidance on their choice of future jobs.
care
careful
carefully
careless

2 bình luận về “English ……… in many parts of the world. speaks are spoken is spoken is speaking Students will need ……… guidance o”

 1. 1. C. is spoken 
  – Chủ ngữ không thể tự thực hiện hành động -> bị động
  – Cấu trúc bị động thì HTĐ: S + am/ is/ are + VpII + (by O)
  – English là số ít -> is
  2. B. careful 
  – Cấu trúc thì TLĐ: S + will + V..
  – adj + N
  – Cần một tính từ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho nó
  – careful (adj): cẩn thận, kỹ lưỡng.. 

  Trả lời
 2. 1. is spoken
  – Bị động thì HTD (+) S + is/am/are + P.P + (by O)
  → Chủ ngữ là English → is
  → Nhận biết → Do chủ thể không thể tự thực hiện hành động
  – Dịch: Tiếng Anh được nói ở nhiều nơi trên thế giới.
  2. careful
  – Adj + N: Tính từ (careful) đứng trước bổ nghĩa cho danh từ (guidance)
  A. Care (v): Quan tâm → Loại vì là động từ
  B. Careful (adj): Cẩn thận
  C. Carefully (adv): Cẩn thận → Loại vì là trạng từ
  D. Careless (adj): Bất cẩn → Không đúng nghĩa của câu
  – Dịch: Sinh viên sẽ cần được hướng dẫn cẩn thận về việc lựa chọn công việc tương lai của họ.
  # Kanao

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới