Find the word that has different stress pattern in each line. A. crossed B. followed C. fluttered D.

Find the word that has different stress pattern in each line.
A. crossed B. followed C. fluttered D. happened
Gạch chân dưới ‘ed’
<333

2 bình luận về “Find the word that has different stress pattern in each line. A. crossed B. followed C. fluttered D.”

 1. A. crossed -> ed đọc là / t /
  B. followed -> ed đọc là / d /
  C. fluttered -> ed đọc là / d /
  D. happened -> ed đọc là / d / 
  -> Chọn A

  Trả lời
 2. Find the word that has different stress pattern in each line.
  A. crossed          B. followed         C. fluttered         D. happened
  → Chọn A vì: câuA được phát âm là /t/, còn lại phát âm là /d/.
  Đuôi “-ed” được phát âm là
  – /ɪd/ khi động từ có tận cùng là âm /t/ hay /d/.
  – /t/ khi động từ có tận cùng là âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.
  – /d/ khi động từ có tận cùng là nguyên âm và phụ âm còn lại.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới