GIẢI THÍCH RÕ RÀNG GIÚP EM. EM CÁM ƠN Ạ Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences

GIẢI THÍCH RÕ RÀNG GIÚP EM. EM CÁM ƠN Ạ
Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences
1. I’m having the garage (repair) _________ my car now
2. I (read) _______ that book three time. It’s a really interesting story
3. We (drive) _______ for five hours when the car broke down
4. At this time yesterday, I (sit) _______ in the class

2 bình luận về “GIẢI THÍCH RÕ RÀNG GIÚP EM. EM CÁM ƠN Ạ Give the correct form of the verbs in brackets to complete the following sentences”

 1. 1. repair
  CT: have sb do st: có/nhờ ai làm gì
  2. have read
  CT: Có số lần (three times) nên đi với HTHT
  3. were driving
  CT: S + was/were + Ving + when + S + V(qkđ) => một việc đang diễn ra thì một việc khác xen vào trong quá khứ
  4. was sitting
  CT: Có At this time yesterday thì đi với thì QKTD. 
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời
 2. I’m having the garage repair my car now                                                                                              Cấu trúc nhờ ai làm gì 
  S+have/get sb Do/to do sth
  2. I have read that book three time. It’s a really interesting story 
  three time,first time,second time sử dụng Present perfect
  . We had been driving for five hours when the car broke down                                                               Đây là thì Past perfect continuous nói về một việc xảy ra trước việc gì trong quá khứ
  S+had+been+V_ing
  (lưu ý vẫn có thể dùng thì quá khứ tiếp diễn)
  . At this time yesterday, I was sitting the class
  At this time yesterday là thời gian đc xác định trong quá khứ,ta sử dụng Past continuos
  S+was/were+V_ing
  ∩Mình Xin Ctlhn ạ∩
                                                          

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới