GIÚP! AI KHÁ GIỎI TIẾNG ANH Ạ! TẶNG 30Đ VÀ HAY NHẤT! I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently

GIÚP! AI KHÁ GIỎI TIẾNG ANH Ạ! TẶNG 30Đ VÀ HAY NHẤT!
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1: A. hour; B. honor; C. honest; D. how
2: A. church; B. school; C. Christmas; D. character
3: A.love; B. home; C.come; D. some
4: A.asked; B.helped; C. prayed; D. dressed
5: A. arrived; B. sight; C. island; D. prison
6: A. environment; B. birthday; C. white; D. stripe
7: A. wanted; B. needed; C. attended; D. helped
8: A. bank; B. station; C. lazy; D. vacation
9: A. decided; B. suggested; C. minded; D. looked
10: A.deposit; B. metal; C. festival; D. fetch

1 bình luận về “GIÚP! AI KHÁ GIỎI TIẾNG ANH Ạ! TẶNG 30Đ VÀ HAY NHẤT! I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently”

 1. 1D
  ->Vì how phát âm là âm /h/ câm còn lại là âm câm
  ( Gạch chân vào h )
  2A
  ->Vì church phát âm là âm /tʃ/ câm còn lại là âm /k/
  ( Gạch chân vào ch )
  3B
  ->Vì home phát âm là âm /əʊ/ câm còn lại là âm /ʌ/
  ( Gạch chân vào o )
  4A
  ->Vì asked phát âm là âm /t/ câm còn lại là âm /d/
  ( Gạch chân vào ed )
  5D
  ->Vì prison phát âm là âm /ɪ/ câm còn lại là âm /aɪ/
  ( Gạch chân vào i )
  6B
  ->Vì birthday phát âm là âm /3:/ câm còn lại là âm /aɪ/
  ( Gạch chân vào i )
  7D
  ->Vì helped phát âm là âm /d/ câm còn lại là âm /ɪd/
  ( Gạch chân vào ed )
  8A
  ->Vì bank phát âm là âm /æ/ câm còn lại là âm /eɪ/
  ( Gạch chân vào a )
  $#30huongquynh$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới