Giúp e với mấy câu này dễ thôy mak còn điểm cao 2. Traditional dances are not as difficult as modern ones -> prefer $=>$ 3.

Giúp e với mấy câu này dễ thôy mak còn điểm cao
2. Traditional dances are not as difficult as modern ones -> prefer
$=>$
3. Students find listening English difficult-> think
$=>$
4. Never talk with food in your mouth -> mustn’t
$=>$Viết một bình luận

Câu hỏi mới