giúp mik nhanh với 1. the last time tom forgot to do his homework was three months ago -> tom hasn’t 2. they started making

giúp mik nhanh với
1. the last time tom forgot to do his homework was three months ago
-> tom hasn’t
2. they started making origami as a hobby last february
-> they

2 bình luận về “giúp mik nhanh với 1. the last time tom forgot to do his homework was three months ago -> tom hasn’t 2. they started making”

 1. 1.Tom hasn’t forgot to do his homework for three months
  \rightarrow Thì HTHT ( PĐ ) : S + haven’t / hasn’t + VpII
  \rightarrow For + Khoảng thời gian : Bao lâu
  \rightarrow Forget + to do sth : Quên làm gì
  2.They have made origami as a hobby since last February
  \rightarrow Thì HTHT : S + have / has + VpII
  \rightarrow Since + Mốc thời gian : Từ khi nào
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. Giải đáp :
  1.the last time tom forgot to do his homework was three months ago
  →Tom hasn’t forgotten to do his homework for three months
  2.they started making origami as a hobby last february
  →They have made origami as a hobby since last February
  Giải thích : 
  1.the last time + S + V2/ed + O→S + have/has(not) + Vp2 + O
  2.Started/began + V-ing/to V→have/has + Vp2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới