Giúp mik với!!! Hứa vote đủ, cảm ưn và ctrlhn!!!\ 4 Lan is a better swimmer than my brother. -> My brother can’t…………

Giúp mik với!!! Hứa vote đủ, cảm ưn và ctrlhn!!!\
4 Lan is a better swimmer than my brother.
-> My brother can’t……………………………………….
5 His book is not the same as hers.
=> His book is……………………………………Viết một bình luận

Câu hỏi mới