giúp mình nhanh với ạ 1, many years ago _____ ( think) that the sun went around the earth 2, it _____ ( just/report) that mor

giúp mình nhanh với ạ
1, many years ago _____ ( think) that the sun went around the earth
2, it _____ ( just/report) that more young people are unemployed than a year ago
3, people in my village _____ ( normally/ believe ) that ghost exists
4, it _____ ( generally/say) that red brings good luck
5, recently , scientists ______(agree) that face masks are useful in preventing the spread of this disease
6, doctors ______(suggest) that people aged over 65 should stay home all the time
7, it ______ (hope) that this pandemic will be over soon

1 bình luận về “giúp mình nhanh với ạ 1, many years ago _____ ( think) that the sun went around the earth 2, it _____ ( just/report) that mor”

 1. #ductam0712
  1, many years ago It is thought that the sun went around the earth
  2, it Was just reported that more young people are unemployed than a year ago
  3, people in my village Normally believe that ghost exists
  4, it Is generally said that red brings good luck
  5, recently , scientists Have agreed that face masks are useful in preventing the spread of this disease
  6, doctors Suggest that people aged over 65 should stay home all the time
  7, it Is hoped that this pandemic will be over soon
  Giải thích: Toàn bộ đều là câu bị động nên lùi 1 thì
  các bước chuyển sang câu bị động
   B1: Xác định các thành phần tân ngữ (O) trong câu và đưa về đầu làm chủ ngữ (S)
   B2: Xác định thì (tense) của câu thông qua dạng thức của động từ chính (V)
   B3: Chuyển đổi động từ về dạng bị động “tobe + p.p” theo thì của câu gốc
   B4: Chuyển đổi chủ ngữ (O) trong câu chủ động thành tân ngữ, đưa về cuối câu và thêm “by” phía trước.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới