giúp mình với mình cảm ơn mn 1. It’s two years since he last wrote to Mr.Green => He has not_________________ 2. It has been

giúp mình với mình cảm ơn mn
1. It’s two years since he last wrote to Mr.Green
=> He has not_________________
2. It has been three years since i last saw my sister
=> I haven’t________________________________________
3. He has learned English since 1999
=> He began_______________________________________
4. We started to study Literature at seven o’clock
=> We have______________________________________
5. My friend last worked on that farm in 2005
=> My friend hasn’t________________________________
6. My uncle has worked for this company for five years
=> My uncle began__________________________

2 bình luận về “giúp mình với mình cảm ơn mn 1. It’s two years since he last wrote to Mr.Green => He has not_________________ 2. It has been”

 1. Câu 1
  => He has not written to Mr.Green for two years
  Dịch: Anh ấy đã không viết thư cho Mr.Green trong hai năm
  – for + khoảng thời gian
  – Do two là số nhiều nên từ year phải có s đằng sau.
  Câu 2
  => I haven’t seen my sister for three years.
  Dịch: Tôi đã không gặp em gái tôi trong ba năm.
  – for + khoảng thời gian nào đó
  Do three là số nhiều nên từ year phải có s đằng sau.
  Câu 3 
  => He began learning  to learn in 1999.
  Dịch: Anh bắt đầu học hỏi từ năm 1999
  –  S + started / began + V-ing / to V : bắt đầu làm một việc gì đó.
  Câu 4 
  => We have studied Literature at seven o’clock.
  Dịch: Chúng tôi đã học Văn vào lúc bảy giờ.
  Câu 5
  => My friend hasn’t worked on that farm since 2005.
  Dịch: Bạn tôi đã không làm việc ở trang trại đó từ năm 2005
  –  S + haven’t / hasn’t + VpII + for time / since timeline : chưa làm một việc gì đó
  Câu 6
  => My uncle began working  to work for this company 5 years ago.
  Dịch: Chú tôi bắt đầu làm việc cho công ty này cách đây 5 năm.
  – For + một khoảng thời gian nào đó
  – Do 5 là số nhiều nên từ year phải thêm s ở sau
  – It + is / has been + time + since + S + last + Ved / V2 : đã bao lâu chưa làm một việc gì đó
  Chúc bạn học tốt
  azotammm

  Trả lời
 2. – S + started / began + V-ing / to V : Bắt đầu làm gì
  => S + have / has + VpII + for time / since timeline : Đã làm gì
  – It + is / has been + time + since + S + last + Ved / V2 : Đã bao lâu
  – S + last + Ved / V2 + time / timeline : Lần cuối làm gì
  => S + haven’t / hasn’t + VpII + for time / since timeline : Chưa làm gì
  1.He has not written to Mr.Green for two years
  2.I haven’t seen my sister for three years
  3.He began learning / to learn in 1999
  4.We have studied Literature at seven o’clock
  5.My friend hasn’t worked on that farm since 2005
  6.My uncle began working / to work for this company 5 years ago
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới