Giúp với ạ i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night -> he / sit / that chair / doing nothing / since / his

Giúp với ạ
i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night
->
he / sit / that chair / doing nothing / since / his wife/leave
->

2 bình luận về “Giúp với ạ i/feel/tired/after/i walk/ such a long way home / las night -> he / sit / that chair / doing nothing / since / his”

 1. -tham khảo !
  1 I felt tired after I walked such a long way home last night 
  – Dấu hiệu nhận biết : Last night -> thì quá khứ đơn
  – S + V_(ed) / V_2 + …
  2 He has sat at that chair and doing nothing since his wife left
  – Dịch : Anh ấy đã ngồi ở chiếc ghế đó và không làm gì kể từ khi vợ anh ấy đi
  – Dấu hiệu nhận biết : since his wife left -> thì hiện tại hoàn thành 
  – S + have/has + V_(pp) + …
  – “he” là chủ ngữ số ít nên dùng “has”
  $\text{@ TheFallen}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1. I felt tired after I walked such a long way home last night
  – Thì QKĐ: S + V2/ed 
  – Dấu hiệu: last night
  + After + Thì QKĐ + thì QKĐ: diễn tả hành động xảy ra và kết thúc đều ở trong quá khứ.
  -> Tạm dịch: Tôi cảm thấy mệt mỏi sau khi tôi đi bộ một quãng đường dài về nhà vào đêm qua
  2. He has sat at that chair and doing nothing since his wife left
  – Thì HTHT: S + have/has + V3/ed
  – Dấu hiệu: since
  -> Tạm dịch: Anh ấy đã ngồi ở chiếc ghế đó và không làm gì kể từ khi vợ anh ấy đi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới