“Have you ever been to an English speaking country?”,he asked us He asked us ……

“Have you ever been to an English speaking country?”,he asked us
He asked us ……

2 bình luận về ““Have you ever been to an English speaking country?”,he asked us He asked us ……”

 1. He asked us if we had ever been to an English speaking country 
  – Câu tường thuật dạng câu hỏi Yes / No questions : S + asked + O + if / whether + S + V( lùi thì ) 
  – Thì hiện tại hoàn thành -> Thì quá khứ hoàn thành ( S + had(not) + V3 ) 
  – Đổi chủ ngữ : You -> We

  Trả lời
 2. => He asked us if we had ever been to an English speaking country.
  – Reported speech: Yes – No questions.
  – Cấu trúc: S + asked + O + if/whether + S + V(lùi thì)
  – Đổi ngôi: you -> we
  – Lùi thì ĐT: Thì Hiện tại hoàn thành -> Thì Quá khứ hoàn thành. (ever been -> had ever been)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới