Have you ever seen a very huge person, or a __________? A. tale B. evil C. giant D. glitch

Have you ever seen a very huge person, or a __________?
A. tale B. evil C. giant D. glitch

1 bình luận về “Have you ever seen a very huge person, or a __________? A. tale B. evil C. giant D. glitch”

 1. Giải đáp: C
  Giải thích:
  – Vì ở câu hỏi, người hỏi đang hỏi xem “Bạn đã thấy thấy một người khổng lồ chưa”.
  tale: câu chuyện
        evil: xấu xa
        giant: người khổng lồ
        glitch: trục trặc
  – Trong những từ đó thì từ “giant” liên quan đến câu hỏi vì nó đang mô tả một người rất lớn.
  => Chọn đáp án C.

  Trả lời

Viết một bình luận