He speaking _________(quickies/more quicky/ quick/quickly) trl giải thích giúp ạ

He speaking _________(quickies/more quicky/ quick/quickly)
trl giải thích giúp ạViết một bình luận

Câu hỏi mới