he will die soon if they don’t bring him to the hospital unless

he will die soon if they don’t bring him to the hospital
unless

2 bình luận về “he will die soon if they don’t bring him to the hospital unless”

 1. * He will die soon unless they bring him to the hospital.
  Dịch: Anh ấy sẽ mất sớm, trừ khi họ đưa anh ấy vào bệnh viện.
  → Ta có: Unless = If…not. Vì thế cứ chỗ nào là If…not ta bỏ đi và thay unless vào đầu mệnh đề đó. Còn lại giữ nguyên.
  Bạn tham khảo, có sai sót mong giúp đỡ

  Trả lời
 2. Giải đáp : Unless they bring him to the hospital , he will die soon 
  -> Unless = If … not : trừ khi = nếu … không
  -> Câu điều kiện loại 1
  -> If + S + V(s/es) , S + will/can + V inf 
  -> Diễn tả sự việc hay hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai 
  -> Unless đã mang nghĩa phủ định nên mệnh đề đi sau nó luôn ở dạng khẳng định 
  -> They thuộc ngôi chủ ngữ số nhiều nên động từ “bring” giữ nguyên
  @H 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới