He will take the dog out for walk as soon as he _______ dinner. A. finish B. finishes C. will finishe D. finishing

He will take the dog out for walk as soon as he _______ dinner.
A. finish
B. finishes
C. will finishe
D. finishing

2 bình luận về “He will take the dog out for walk as soon as he _______ dinner. A. finish B. finishes C. will finishe D. finishing”

  1. Giải đáp: B
    – Cấu trúc: As soon as ở TL: SVO ( chia TLĐ)+ as soon as+ SVO ( chia HTĐ/ HTHT)
    – Trong các đáp án không có động từ chia thì HTHT => chọn động từ chia HTĐ

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới