He ……… with his friends in an apartment in Ho Chi Minh city since last week. living has lived live lived My brother is

He ……… with his friends in an apartment in Ho Chi Minh city since last week.
living
has lived
live
lived
My brother is fond of ……… stamps.
collecting
collect
collected
collects

2 bình luận về “He ……… with his friends in an apartment in Ho Chi Minh city since last week. living has lived live lived My brother is”

 1. Câu trả lời của mình là:
  1. has lived
  => Vì có since là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành mà he số ít nên chia là has
    => Giải đáp đúng là: has lived
  2. collecting
  => Vì Fond of+ V-ing…
  => Giải đáp đúng là : collecting

  Trả lời
 2. 1. B has lived
  – Dấu hiệu since last week 
  – thì hiên tại hoàn thành : S + have/has +pp
  2. A collecting 
  – be fond of + V-ing 
  – Anh trai tôi rất thích sưu tầm têm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới