Help me plssss 1.”I am going to paint a painting He told us he…………………. 2.”Who do you play with?” My fath

Help me plssss
1.”I am going to paint a painting
He told us he………………….
2.”Who do you play with?”
My father asked me………..
3.”It was a wonderful time”
They said it…………
4.”I have never seen a tiger”
She said she………….

2 bình luận về “Help me plssss 1.”I am going to paint a painting He told us he…………………. 2.”Who do you play with?” My fath”

 1. 1 He told us he was going to paint a painting .
  2 My father asked me who I played with .
  3 They said it had been a wonderful time .
  4 She said she had never seen a tiger .
             ——————————————————————————————————–
  1 Câu gián tiếp với tường thuật : S + said to O that + S + V(lùi thì) + O…
  2 Câu gián tiếp với câu hỏi Wh_question : S + asked + O + wh_question + S + V(lùi thì) + O…
  3 Câu gián tiếp với tường thuật : S + said to O that + S + V(lùi thì) + O…
  4 Câu gián tiếp với tường thuật : S + said to O that + S + V(lùi thì) + O…
  – Sau khi viết lại gián tiếp cần đổi tất cả tân ngữ , thời gian khi chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp phù hợp với ngữ cảnh .
  – Ví dụ : hiện tại đơn → quá khứ đơn → quá khứ hoàn thành .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời
 2. 1. He told us he was going to paint a painting
  Đổi chủ từ: I -> he
  Lùi thì: am going to -> was going to
  2. My father asked me who I played with.
  Đổi chủ từ: you -> I
  Lùi thì: do…play -> played (HTĐ -> QKĐ)
  3. They said it had been a wonderful time.
  Lùi thì: was -> had been (QKĐ -> QKHT)
  4. She said she had never seen a tiger.
  Đổi chủ từ: I -> she
  Lùi thì: have seen -> had seen (HTHT -> QKHT)
  ______________________________________
  Câu tường thuật gián tiếp: S+said/told+(that)+S+V (lùi thì)+…
  Câu hỏi Wh gián tiếp: S+asked+(O)+wh word+S+V (lùi thì)+…
  Trong câu gián tiếp, chủ từ phải được thay đổi (trừ ngôi thứ 3), động từ phải được lùi thì, tính từ sở hữu, đại từ sở hữu, trạng từ chỉ nơi chốn, trạng từ chỉ thời gian (nếu có) phải được thay đổi

  Trả lời

Viết một bình luận