hoàn thành bằng cách điền since/ for 1.__________________a very long time. 2,_______________________ 10 years. 3,____________

hoàn thành bằng cách điền since/ for
1.__________________a very long time.
2,_______________________ 10 years.
3,______________________three weeks.
4,_______________________I came to London.
5, ________________________my birthday.
6,_____________________I left school.
7,_______________________it started to rain.
8, ____________________september.
9,__________________________half an hour.
10,____________________sit months.Viết một bình luận

Câu hỏi mới