i cant meet you now . i have to work if ………………..

i cant meet you now . i have to work if …………………………..

2 bình luận về “i cant meet you now . i have to work if ………………..”

 1. I can’t meet you now. I have to work    
  $\Rightarrow$ If I didn’t have to work, I could meet you.
  “Bây giờ tôi không thể gặp bạn – Tôi phải làm việc.
  $\Rightarrow$ Nếu tôi không phải làm việc thì bây giờ tôi có thể gặp bạn.”
  Câu điều kiện loại $\text{2}$ 
  – Câu điều kiện loại II là câu điều kiện trái với thực tế ở hiện tại.
  – Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì quá khứ, động từ của mệnh đề chính chia ở thì hiện tại đơn.
  Cấu trúc : If + S + V-ed, S + would/could/should (not) + V1
  $\text{#Xuka2k10}$

  Trả lời
 2. @ Answer : If I didn’t have to work, I could meet you.
  + Ta sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại 2 : If + mệnh đề TQKĐ, S + would/had to/could + V inf.
  + Câu điều kiện loại 2 diễn tả 1 sự việc không xảy ra ở hiện tại, không có thật.
  – Dịch : Nếu tôi không phải làm việc, tôi có thể gặp bạn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới