IX. Complete following sentences using suggested words. 35. Our family /go / zoo/ three/ day/ ago. .. 36. Minh/ collect/ stam

IX. Complete following sentences using suggested words.
35. Our family /go / zoo/ three/ day/ ago.
..
36. Minh/ collect/ stamps/ since/ he/ be/ a child.
..
37. She/ spend/ fifteen/ minute/ walk/ to school/ every day.
..
cứu

1 bình luận về “IX. Complete following sentences using suggested words. 35. Our family /go / zoo/ three/ day/ ago. .. 36. Minh/ collect/ stam”

 1. $\text{1. }$Our family went to the zoo three days ago.
  – “go to the zoo”: đi sở thú
  – DHNB quá khứ đơn: ago
  – Cấu trúc: S+ V_ed/ bqt
  – “go” sang quá khứ là: went
  $\text{2. }$Minh has collected stamps since he was a child
  – DHNB hiện tại hoàn thành: since
  – Cấu trúc: S+ have/ has+ V_pp
  – Sau “since” mệnh đề chia quá khứ
  – Cấu trúc: S+ was/were+…
  $\text{3. }$She spends fifteen minutes walking to school every day.
  – DHNB hiện tại đơn: every day
  – Cấu trúc: S+ V(s/es)
  – Cấu trúc: spend+ time+ Ving: dành thời gian làm gì
  – “walk to school”: đi bộ tới trường
  $\text{# themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới