i dont see you very often because you live so far if you …………………………………………….

i dont see you very often because you live so far if you ………………………………………………..

2 bình luận về “i dont see you very often because you live so far if you …………………………………………….”

 1. i dont see you very often because you live so far.  
  Tôi không nhìn thấy bạn thường xuyên bởi vì bạn sống rất xa.
  If you didn’t live so far, i would see you very often
  nếu bạn sống không xa, tôi sẽ thấy bạn thường xuyên
  sử dụng câu đk loại 2: If + s+v(ed/cột 2), s+would/could+V(bare infini)
   Usage: diễn tả hoạt động trái với thực tế ở hiện tại
  thực tại là bạn sống rất xa nên dùng đk 2

  Trả lời
 2. Answer : If you didn’t live so far , I would see you very often 
  – Câu điều kiện loại 2
  – Cấu trúc : If + S + Ved/V2 + O , S + would + V nguyên + O 
  – Động từ tobe “were” chia với tất cả các ngôi chủ ngữ
  – Câu điều kiện loại 2 diễn tả sự việc hay hành động không thể xảy ra ở hiện tại (giả thiết không có thật ở hiện tại hay trái ngược với thực tế) 
  – S + didn’t + V nguyên + O 
  – would + V nguyên : sẽ làm gì (would là quá khứ của will)
  – Tạm dịch : Nếu bạn không sống ở quá xa , tôi sẽ gặp bạn rất thường xuyên. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới