I. Fill in each blank with a suitable preposition. 1. I first got hooked ________ video games when I was eight. 2. The librar

I. Fill in each blank with a suitable preposition.
1. I first got hooked ________ video games when I was eight.
2. The library allows you to check ________ six books at a time.
3. Carpentry isnt right ________ my street. Id rather pay someone else to do it.
4. Could you help me look ________ my contact lens?
5. What do you usually do ________ your leisure time?
6. A lot of kids nowadays have become addicted ________ surfing the net.
7. We work ________ volunteers for an animal protection organization.
8. He spends most of his free time looking ________ the garden.
9. Today, teenagers rely ________ technology more than in the past.
10. Surfing the Net too many hours can be harmful ________ your health.

2 bình luận về “I. Fill in each blank with a suitable preposition. 1. I first got hooked ________ video games when I was eight. 2. The librar”

 1. $Answer:$ 
  1. on.
  @ hooked on something: bị cuốn vào cái gì đó.
  2. out.
  @ check out: kiểm tra.
  3. up.
  @ It is right up my street: Đó đúng là sở thích của tôi.
  4. for.
  @ look for: tìm kiếm cái gì.
  5. in.
  @ in leisure time: trong thời gian rảnh rỗi.
  6. to.
  @ be addicted to doing something/something: bị nghiện khi làm cái gì/cái gì.
  7. as.
  @ work as: làm nghề gì.
  8. after.
  @ look after: chăm sóc.
  9. on.
  @ rely on: phụ thuộc vào cái gì.
  10. to.
  @ S + be + adj + to + somebody.
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}

  Trả lời
 2. 1. on 
  – hook on: cuốn hút
  – Lần đầu tiên tôi bị cuốn hút trước trò chơi điện tử khi tôi mới 8 tuổi
  2. out 
  – check out
  – Thư viện cho phép bạn xem 6 quyển sách cùng một lúc
  3. up
  – right up : ngay đây
  Nghề mộc không ở ngay trên phố của tôi. Tôi muốn trả tiền cho người khác để làm điều đó.
  4. for 
  – look for: tìm kiếm 
  – Bạn có thể giúp tôi tìm kính áp tròng của tôi không?
  5. in
  – in your leisure time: thời gian rảnh
  – Bạn thường làm gì trong thời gian rảnh rỗi?
  6. to 
  – addicted to V-ing: nghiện cái gì đó
  – Rất nhiều trẻ em ngày nay đã trở nên nghiện lướt net.
  7. as 
  – Chúng tôi làm tình nguyện viên cho một tổ chức bảo vệ động vật.
  8. after 
  – look after: chăm sóc
  – Anh ấy dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để chăm sóc khu vườn.
  9. on 
  – rely on: phụ thuộc
  – Ngày nay, thanh thiếu niên phụ thuộc vào công nghệ nhiều hơn trước đây.
  10. to 
  – harmful to sth : nguy hại cho cái gì
  – Lướt Net quá nhiều giờ có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới