I have heard nothing from him since he ___________ school. A. had left B. left C. has left D. leaves

I have heard nothing from him since he ___________ school.
A. had left
B. left
C. has left
D. leaves

2 bình luận về “I have heard nothing from him since he ___________ school. A. had left B. left C. has left D. leaves”

 1. I have heard nothing from him since he ___________ school.
  A. had left
  $\longrightarrow$ $B$. $left$
  C. has left
  D. leaves
  $\longrightarrow$ Sau $since$ là past simple
  $\longrightarrow$ Cấu trúc: $S$ + $have$ / $has$ + $Vpp$ ….. + $since$ + $S$ + $Ved/2$…
  $\longrightarrow$ Cách dùng: Khi “Since” nói về một sự việc xảy ra trong quá khứ, dùng past simple theo sau since và thì present perfect là mệnh đề chính trước since 
  $\longrightarrow$ $Dịch$ : Tôi không nghe tin gì về anh ấy kể từ khi anh ấy rời trường.
  $Hara$ $03$
  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!!!$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới