I take part in this class to _______ my speaking skill A. complete B. supply C. improve D. raise

I take part in this class to _______ my speaking skill
A. complete
B. supply
C. improve
D. raise

2 bình luận về “I take part in this class to _______ my speaking skill A. complete B. supply C. improve D. raise”

 1. *Answer : C.
  *Giải thích.
  – to V dùng để chỉ mục đích.
  – improve (verb) : cải thiện
  – take part in : tham gia.
  – Giải đáp A -> complete (v) : hoàn thành
  – Giải đáp B -> supply (v) : cung cấp.
  – Giải đáp D -> raise (v) : dựng lên , gây lên. 
  – Tạm dịch : Tôi tham gia lớp học này để cải thiện kĩ năng nói của mình. 

  Trả lời
 2. Giải đáp: C. improve: cải thiện
  Giải thích: Xét về mặt ngữ nghĩa:
  – complete: hoàn thành
  – supply: cung cấp
  – raise: nâng cao (một vật lên, giá trị nâng cao)
  Dịch: Tôi tham gia lớp học này để cải thiện kĩ năng nói.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới