I______ to most countries in Europe, but I’ve never ______ to Russia A. was/ gone B. have gone/ been C. have been/ been D. we

I______ to most countries in Europe, but I’ve never ______ to Russia
A. was/ gone
B. have gone/ been
C. have been/ been
D. went gone

2 bình luận về “I______ to most countries in Europe, but I’ve never ______ to Russia A. was/ gone B. have gone/ been C. have been/ been D. we”

 1. $\text{Đáp án :}$
  A. was/ gone 
  B. have gone/ been
   $\text{C. have been/ been}$
  D. went gone
  $\text{Cấu Trúc :}$
  $\Longrightarrow$ Câu chủ động : S + have + Ved/PII + O…
  $\Longrightarrow$ Câu bị động : S(o) + have/has been +  Ved/PII + … + by O(s).

  Trả lời
 2. Giải đáp: C. have been/been
  -> Vế 1 chia thì Hiện tại hoàn thành – Diễn tả 1 trải nghiệm/ 1 kinh nghiệm đã qua (thời gian là không quan trọng hoặc không được đề cập) – Loại A,D
  -> have/has been: đã đi và đã về
  -> have/has gone: đã đi và chưa về -> Loại C
  -> Vế 2 chia thì Hiện tại hoàn thành – never
  – Cấu trúc: (+) S + have/ has + PII

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới