i wasn’t able to help you because you didn’t explain the problem to me if…………………………….

i wasn’t able to help you because you didn’t explain the problem to me if……………………………………………………

2 bình luận về “i wasn’t able to help you because you didn’t explain the problem to me if…………………………….”

 1. I wasn’t able to help you because you didn’t explain the problem to me
  -> If you had explained the problem to me, I would have been able to help you.
  @ Kiến thức : 
  _ Câu điều kiện loại 3: If S + had P2 , S + would have P2 
  -> Diễn tả sự việc không có thực ở quá khứ.

  Trả lời
 2. If you had explained the problem to me, I would have been able to help you.
  Tạm dịch: Nếu bạn giải thích vấn đề cho tôi, tôi sẽ có thể giúp bạn.
  Cấu trúc: If S + had + V(p2), S + would + have + V(p2)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới