” I wrote to him yesterday ” she said to me =>

” I wrote to him yesterday ” she said to me
=>

2 bình luận về “” I wrote to him yesterday ” she said to me =>”

 1. “I wrote to him yesterday” she said to me
  $\Rightarrow$ She told me she had written to him the day before/the previous day
  – Form: Ở đây câu trực tiếp chia ở thì quá khứ đơn nên khi chuyển sang câu gián tiếp ta dùng thì quá khứ hoàn thành: S + had + PII
  – Động từ “wrote” (câu trực tiếp) $\rightarrow$ “had written” (Câu gián tiếp) để phù hợp với thì QKHT
  – Trong câu có trạng từ chỉ thời gian “yesterday” (câu trực tiếp) nên khi chuyển sang câu gián tiếp ta thay bằng từ: “the day before” hoặc “the previous day”. 
  $@HannLyy$

  Trả lời
 2. => She said to me that she had written to him the day before 
  – Câu tường thuật => lùi thì
  – Biến đổi: I -> she (vì vế sau có “she” …) 
                     yesterday -> the day before 
  – Cấu trúc: S + say/said/tell/told + sb + that + S + V lùi thì …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới