if she ( work ) hard she will pass an entrance exam

if she ( work ) hard she will pass an entrance examViết một bình luận

Câu hỏi mới