If we met you, you would be sad -> Were…………………………………………….

If we met you, you would be sad
-> Were…………………………………………….

2 bình luận về “If we met you, you would be sad -> Were…………………………………………….”

 1. If we met you, you would be sad.
  ->Answer : Were we to meet you, you would be sad.
  =>Câu điều kiện loại 2 : If + S + V quá khứ giả định, S + would/could/… V bare
  =>Đảo ngữ của câu điều kiện loại 2 : Were + S + to V_inf, S + would/could/… V bare

  Trả lời
 2. Were we to meet you, you would be sad
  – Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S+ to V_inf, S+ would/could+ V-inf ( mệnh đề chính giữ nguyên như câu điều kiện loại 2)
  $@themoonstarhk$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới