Incineration is an outdated method of waste ____________. A. demolition B. destruction C. pollution D. disposal

Incineration is an outdated method of waste ____________.
A. demolition
B. destruction
C. pollution
D. disposal

1 bình luận về “Incineration is an outdated method of waste ____________. A. demolition B. destruction C. pollution D. disposal”

 1. Giải đáp: D. disposal
  – waste disposal (getting rid of unwanted materials or substances) : xử lí chất thải (loại bỏ các vật liệu hoặc chất không mong muốn).
  – demolition (n.) phá dỡ
  – destruction (n.) sự phá hủy
  – pollution (n.) ô nhiễm
  – Tạm dịch: “Thiêu đốt là một phương pháp lỗi thời của việc xử lí chất thải.”

  Trả lời

Viết một bình luận