it/be/one/most/serious/types/pollution

it/be/one/most/serious/types/pollution

2 bình luận về “it/be/one/most/serious/types/pollution”

 1. It is one of the most serious types of pollution.
  – It/she/he + is.
  – tobe + adj.
  – Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng nhất.

  Trả lời
 2. Answer : It is one of the most serious types of pollution.
  – N + of + N (types of pollution)
  – one of + so sánh hơn nhất: một trong những cái gì … nhất
  + So sánh hơn nhất với tính từ dài (serious): S + be + the most + adj (dài)
  -> Tạm dịch: Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng nhất

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới