It/important/be/polite and respectful/when/you/Online

It/important/be/polite and respectful/when/you/Online

2 bình luận về “It/important/be/polite and respectful/when/you/Online”

  1. $\Rightarrow$ It is important to be polite and respectful when you are online.
    $\rightarrow$ It is + adj (for sb) + to V.
    $\rightarrow$ Điều quan trọng là phải lịch sự và tôn trọng khi bạn đang trực tuyến.

    Trả lời

Viết một bình luận