It’s not easy. You will need _____ help. A. a bit of B. very little Trl r cho mik lời giải thích cụ thể vs. Tks

It’s not easy. You will need _____ help.
A. a bit of
B. very little
Trl r cho mik lời giải thích cụ thể vs. Tks

1 bình luận về “It’s not easy. You will need _____ help. A. a bit of B. very little Trl r cho mik lời giải thích cụ thể vs. Tks”

 1. Answer : \bb A
  => Giải thích :
  + A bit of : Một chút -> Mang nghĩa khẳng định 
  + Very little -> Riêng từ Little đã mang nghĩa phủ định -> Vẫn có nhưng rất ít  -> Dùng cho danh từ không đếm được -> Very little -> Dùng với nghĩa phủ định -> Được hiểu gần như là không có gì hết 
  => Căn cứ vào vế trước It’s not easy ( Nó không dễ )
  => Vế sau chưa có từ nào mang nghĩa khẳng định => Cần 1 lượng từ mang nghĩa khẳng định nữa để cho vế câu hoàn toàn khẳng định
  => Dùng lượng từ A bit of ( Một chút ) 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới